ustron
    Szukaj   pl   uk   fr   de   ru   es   es
     
   
Miasto
Miasto
samorząd, mieszkańcy
   
Wypoczynek
kultura, sport, turystyka
   
Biznes
firmy, inwestycje
 
 
Portal
reklama, współpraca
   
 
 
 
 
 
 
  Gazeta Ustrońska
  Komunikacja
  Kościoły
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Oświata
  Policja
  Schronisko dla zwierząt w Cieszynie
  Służba zdrowia
  Straż Miejska
  Straż Pożarna
  Urząd Pracy w Cieszynie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    E - urząd

    Aktualnie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Telefoninczy System Powiadamiania
Bezpłatne otrzymywanie komunikatów informacyjnych
oraz ważnych informacji związanych z życiem Miasta Ustroń bezpośrednio na telefon stacjonarny i komórkowy.

    Kontakt
Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1
tel. +48 33 8579 300
fax. +48 33 8579 330


 
 
Adres:
Ustroń, ul. Gałczyńskiego 43
tel. (33) 854-37-69
e-mail: zlobek@ustron.pl
zlobek.ustron@neostrada.pl
zlobek.miejski@poczta.onet.pl
www: zlobekustron.szkolnastrona.pl

Kierownik: Regina Waszut
 
Dowiedz się więcej
Skomentuj
Zapytaj
Statut Żłobka Miejskiego w Ustroniu
2009-04-19
Załącznik do uchwały Nr XV/155/2007
Rady Miasta Ustroń z dnia 25 października 2007r.

STATUT
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W USTRONIU
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Żłobek Miejski jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wykonującym zadania własne Gminy Ustroń w zakresie prowadzenia żłobków.
2. Żłobek jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1. Organem założycielskim jest Rada Miasta Ustroń.

§ 3

1. Siedziba Żłobka mieści się w Ustroniu przy ul. K. I. Gałczyńskiego 43.
2. Obszar działania Żłobka obejmuje miasto Ustroń.

§ 4

Podstawą działania Żłobka jest:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14z 2007r., poz. 89 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
4. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
5. niniejszy statut.


Rozdział II

Zakres zadań Żłobka

§ 5

1. Żłobek udziela świadczeń zdrowotnych , obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 3 zwanych dalej: „świadczeniami zdrowotnymi „.
2. W szczególnych przypadkach na wniosek rodziców (opiekunów) dopuszcza się przedłużenie opieki na dziecko powyżej 3-go roku życia.
3. W ramach świadczeń, o których mowa w ust. 1 żłobek w szczególności:
1) właściwie organizuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w żłobku,
2) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do warunków i rozwoju psychofizycznego dziecka,
3) zapobiega powstawaniu urazów i chorób w toku sprawowania opieki poprzez stosowne działania profilaktyczne,
4) dba o wszechstronny i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci,
5) wspiera proces usamodzielniania się dzieci, na miarę ich wieku i możliwości, kształtuje właściwe nawyki i umiejętności związane z satysfakcjonującym życiem w grupie,
6) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom przebywającym w żłobku,
7) sprawuje pielęgniarską opiekę medyczną nad dziećmi,
8) podejmuje profilaktyczne działania prozdrowotne oraz promuje zdrowy styl życia wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów,
9) prowadzi racjonalne i zdrowe żywienie dzieci.
4. Zadania o których mowa w ustępach poprzedzających wykonywane są przy wykorzystaniu elementów współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci, zakładami opieki zdrowotnej, organami nadzoru sanitarnego oraz w sprawach
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.
5. O ile stan wolnych miejsc na to pozwala , ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą także korzystać osoby zamieszkałe poza obszarem działania Żłobka.

§ 6

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Żłobku określa regulamin porządkowy.
2. Regulamin o którym mowa w ust.1 ustala kierownik żłobka.

§ 7

1. Pobyt dziecka w żłobku związany jest z odpłatnością obejmującą miesięczną opłatę stałą oraz miesięczną opłatę za wyżywienie. Opłata ta nie obejmuje świadczeń zdrowotnych.
2. Określając opłaty, o których mowa w ust. 1 Rada Miasta Ustronia może ustalić inną ich wysokość dla osób korzystających ze świadczeń żłobka, zamieszkałych poza obszarem jego działania.

§ 8

Podstawą odmowy udzielenia świadczenia lub odmowy dalszego jego kontynuowania jest w szczególności :
1. ograniczona liczba miejsc w żłobku
2. wzgląd na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych
3. uchylanie się osób zobowiązanych od ponoszenia należnych opłat.


Rozdział III

Struktura organizacyjna i organy Żłobka

§ 9

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Kierownik.
a. Do zadań i kompetencji kierownika należy:
1) kierowanie działalnością żłobka,
2) ustalanie planu finansowego żłobka,
3) zapewnienie należytego funkcjonowania żłobka,
4) reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
b. Kierownik odpowiada za poziom usług świadczonych przez żłobek oraz za prowadzenie właściwej polityki finansowej i działa w granicach określonych przez statut i regulamin organizacyjny.
c. Kierownik żłobka pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
d. Podstawą stosunku pracy kierownika jest umowa o pracę zawarta z Burmistrzem Miasta Ustronia.
e. W razie nieobecności kierownika zakładem kieruje osoba przez niego wyznaczona, posiadająca stosowne kwalifikacje.

§ 10

1. Szczegółową strukturę żłobka, podział czynności i odpowiedzialności pracowników określa Regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika żłobka.


Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Żłobka

§ 11

1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie, o której mowa w § 4 ust. 4 statutu.
2. Żłobek posiada odrębne rachunki bankowe.

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”, ustalony przez kierownika i zatwierdzony przez Radę Miasta Ustronia.
2. Realizacja planu następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
3. Zmiana planu finansowego może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Ustroń.

§ 13

Kierownik żłobka sporządza sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedkłada Skarbnikowi Miasta Ustroń.

§ 14

Żłobek gospodaruje przekazanym w trwały zarząd mieniem oraz przydzielonymi środkami finansowymi, mając na celu ich efektywne wykorzystanie, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 4 ust. 2 i 4 statutu.

§ 15

Na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach żłobek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§16

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku określa odrębna uchwała Rady Miasta Ustroń.

§ 17

Żłobek prowadzi rachunkowość w oparciu o zakładowy plan kont oraz instrukcję obiegu dokumentów , ustalone przez kierownika w porozumieniu z głównym księgowym zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach o rachunkowości i finansach publicznych, oraz na zasadach i terminach tam przewidzianych sporządza sprawozdania budżetowe dla Burmistrza Miasta Ustroń.


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Zmiana niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają zastosowanie postanowienia aktów prawnych wymienionych w § 4 oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Dowiedz się więcej
Skomentuj
Zapytaj
Regulamin Porządkowy Żłobka Miejskiego w Ustroniu
2010-04-19

Regulamin Porządkowy
Żłobka Miejskiego w Ustroniu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Żłobek udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 4 miesiąca do lat 3.

§ 2

Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko, a w szczególności dziecko zamieszkałe w Ustroniu , w wieku do lat 3.

§ 3

Żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki nad zdrowym dzieckiem.

§ 4

Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy niezbędnej dla wykonania remontu, której okres oraz czas trwania ustala kierownik żłobka (najczęściej jest to miesiąc sierpień).

§ 5

Opieka nad dziećmi sprawowana jest w grupach, w których dzieci umieszczone są wg kryterium wiekowego i rozwoju psychofizycznego. Odpowiednich ustaleń kwalifikacyjnych dokonuje kierownik placówki przy współpracy pielęgniarki żłobka z uwzględnieniem opinii rodziców dzieci.

§ 6

Żłobek czynny jest w dni robocze. Dzienny czas pracy to 11 godzin (od 6.30 do 17.30) ustalony jest przez organ prowadzący. Organizacja dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo – wychowawczych) określa
ramowy rozkład dnia ustalony przez kierownika z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, możliwości psychofizycznych dzieci oraz oczekiwań rodziców.

§ 7

Pobyt dziecka w żłobku nie powinien przekraczać niezbędnego minimum wynikającego z czasu pracy rodziców lub opiekunów.

§ 8

Pracą żłobka kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność. Do obowiązków kierownika należy w szczególności organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w żłobku troskliwej, serdecznej, zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.


II Cele , zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz małego dziecka.

§ 9

Zakres i rodzaj świadczeń zdrowotnych udzielanych przez żłobek obejmuje:
1) świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych dzieciom w wieku do lat trzech
2) prowadzenie działalności profilaktycznej.

§ 10

Do podstawowych zadań żłobka należy:
1) zapewnienie opieki i prowadzenie działalności wychowawczej
2) zapewnienie żywienia
3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej
4) współpraca z rodzicami.

§ 11

W szczególności do zadań żłobka należy:
1) zapewnienie opieki i prowadzenie działalności wychowawczej poprzez:
a) stworzenie bezpiecznej, serdecznej, domowej atmosfery
b) stworzenie warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju małego dziecka
c) systematyczne, zgodne z rozwojem dziecka planowanie zajęć wychowawczych
d) codzienne przeprowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi zgodnie z rozwojem
e) systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem
f) wprowadzanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem osiąganych dzięki ustawicznemu doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych
g) organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach żłobka i na wolnym powietrzu
h) zapewnienie odpowiedniej higieny snu i wypoczynku
i) działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania

2) zapewnienie żywienia poprzez:
a) przygotowywanie zapotrzebowania na poszczególne produkty żywnościowe wg. obowiązujących norm żywieniowych
b) sporządzanie jadłospisów w oparciu o obowiązujące normy adekwatne do wieku dziecka i uwzględniające rodzaj diety,na jakiej dziecko przebywa
c) zamawianie i przyjmowanie lub dokonywanie zakupu produktów do przyrządzania posiłków
d) przygotowywanie posiłków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP
e) przestrzeganie wymogów sanitarnych podczas przygotowywania posiłków
f) estetyczne i higieniczne podawanie posiłków dzieciom
g) ciągłe doskonalenie sposobu żywienia i zasad układania jadłospis

3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej promującej zdrowie oraz korekcyjno-naprawczej poprzez:
a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych
b) zapewnienie opieki pielęgniarskiej
c) czuwanie nad stanem higienicznym dzieci
d) obserwacja rozwoju psychofizycznego dzieci
e) propagowanie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej
f) kształtowanie nawyków zachowań prozdrowotnych
g) zapewnienie właściwego sposobu żywienia dzieci

4) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi poprzez:
a) informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o:
- rozwoju psychofizycznym dziecka
- żywieniu
- sposobie pracy z dzieckiem
- podejmowanych przez żłobek działaniach wspierających rozwój dziecka
b) propagowanie wśród rodziców wiedzy o:
- wychowaniu
- racjonalnym żywieniu
- zapobieganiu chorobom
c) podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu:
- wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci
- poprawę warunków pobytu dzieci w żłobku
5) udzielanie doraźnej pomocy medycznej.


III Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązki rodziców (opiekunów)

§ 12

1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic (opiekun) lub inna osoba która przyprowadza dziecko informuje pracownika żłobka, że dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę , dziecko odsyła się wraz z rodzicem (opiekunem) lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 13

1)Dzieci nie uczęszczające do żłobka w związku z chorobą , przed ponownym przyjęciem muszą legitymować się zaświadczeniem lekarza o zadawalającym stanie zdrowia po przebytej chorobie.
2)Rodzice powinni powiadomić kierownictwo żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku. Nieusprawiedliwiona nieobecność w żłobku powyżej 7 dni może spowodować skreślenie z rejestru żłobka.

§ 14

Po przyjęciu dziecka , pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu medycznego przez cały okres aż do odebrania przez upoważnione osoby.

§ 15

1. Rodzice (opiekunowie) informowani są przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do objawów chorobowych u dziecka, a także innych dzieci.
2. Na wniosek rodziców (opiekunów) personel obowiązany jest udzielić zainteresowanym informacji o stanie psychofizycznym a także zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
3. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej. Jeżeli pielęgniarka uzna , po konsultacji z kierownikiem żłobka , że urazy te mogą wskazywać na to, że są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej (bicia) lub molestowania seksualnego, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnym i kierownika żłobka.
4. O sporządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecko rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną.
5. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one przejawem przemocy, kierownik żłobka obowiązany jest skierować
do najbliższej jednostki policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
6. Do zawiadomienia o którym mowa w ust.5 dołącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i kierownika żłobka.
7. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, kierownik żłobka obowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję i prokuraturę, a także o ile jest to możliwe rodziców (opiekuna) dziecka.

§ 16

1.Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.
2. Jeżeli rodzic lub opiekun jako osobę odbierającą dziecko wskaże niepełnoletniego, czyni to na własną odpowiedzialność .
3.W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne , odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

§ 17

1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30.
2. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku :
6.30-8.00 - przyjmowanie dzieci (wg. potrzeb – inny czas przyjęcia dziecka)
8.00-8.45 - śniadanie
8.45-11.00 - zabawy z dziećmi i II śniadanie
11.00-12.00 - obiad
12.00-14.00 - leżakowanie
14.00-14.30 - podwieczorek
14.30- 17.30 - zabawy , posiłek dodatkowy( 16.30) , odbiór dzieci (odbiór dzieci także
wg. indywidualnych potrzeb w innym czasie)
3. Dzieci nie należy pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki winny być zorganizowane w taki sposób , aby zachęcały dzieci do jedzenia. Dziecko/dzieci odmawiające jedzenia w porach wynikających z ramowego rozkładu dnia należy zająć zabawą, a po upływie około 2 godzin ponownie podać posiłek lub jego część. Dzieciom nasyconym częścią posiłku śniadaniowego lub obiadowego, pozostały posiłek podawać po upływie około 2 godzin. Dzieci w każdym czasie muszą mieć zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów).

§ 18

1. W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica (opiekuna) lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia działalności żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub braku kontaktu w warunkach określonych w § 14 ust.2 i niemożnością skontaktowania się z rodzicem (opiekunem), osobą upoważnioną kierownik lub inny pracownik zawiadomi najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka za zgodą sądu opiekuńczego w najbliższym Domu Małego Dziecka.
2. Rodzic (opiekun) może wchodzić do sal pobytu dzieci. Rodzic (opiekun) winien być informowany przez personel żłobka o potrzebie zakładania w takich przypadkach ochraniaczy na obuwie lub zmiany (zdjęcia) obuwia. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych, personel żłobka winien zachęcać rodzica (opiekuna) do korzystania z tej możliwości.

§ 19

1. Dziecko powinno być zaopatrzone :
1) w miękkie domowe obuwie, za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
2) pampersy, bieliznę, piżamę i odzież na zmianę oraz środki higieny osobistej określonej przez kierownika żłobka,
2. Jeżeli dziecko :
1) korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice (opiekunowie) mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
2) ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice (opiekunowie) winni informować na bieżąco personel o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości zapewnić dziecku optymalne warunki.


IV Obowiązki żłobka w razie śmierci dziecka

§ 20

1. W razie śmierci dziecka żłobek ma obowiązek na wniosek rodziców (opiekunów) dziecka udostępnić na miejscu dokumentację indywidualną, wewnętrzną w zakresie wpisów dotyczących dziecka.
2. W razie śmierci dziecka podczas pobytu w żłobku kierownik ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów) dziecka.


V Organizacja i zadania żłobka

§ 21

1. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. 10.00-14.00 w biurze żłobka , po uprzednim telefonicznym zapisaniu
tel. (33) 854 37 69.
2 . W przypadku wolnych miejsc do żłobka mogą być, za zgodą kierownika żłobka
przyjmowane dzieci spoza Ustronia.
3. Kierownik obowiązany jest wyznaczyć godziny stałego dyżuru nie rzadziej niż raz
w tygodniu przeznaczone na kontakty z rodzicami (opiekunami) dzieci bezpośrednio
w siedzibie żłobka lub w formie telefonicznej.

§ 22

1. Miejscem świadczenia usług jest żłobek.
2. Za działanie żłobka i prawidłowe świadczenie usług odpowiedzialny jest kierownik.

§ 23

1. Personel działalności podstawowej żłobka realizuje zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
2. Pozostałe zadania związane z działalnością żłobka wykonują pracownicy obsługi, personel pomocniczy i administracyjny.


VI Prawa dziecka

§ 24

1. Dziecko ma prawo w szczególności do :
a) równego traktowania
b) poszanowania godności osobistej
c) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń
d) nietykalności fizycznej
e) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej i poszanowaniem zwyczajów
d) odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku.


VII Postanowienia końcowe

§ 25

1. Rodzice (opiekunowie) winni:
1) włączać się w tworzenie:
a) programów wychowawczych
b) programów profilaktyki i promocji zdrowia
c) organizację imprez okolicznościowych i innych
2) kierować uwagi do personelu w trosce o dobro dziecka
3 )zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów kierownika żłobka
4) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców
5) przestrzegać regulaminu porządkowego oraz doraźnych ustaleń organizacyjnych.

2.Za wyżywienie dziecka w żłobku rodzice obowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta Ustroń, określającą opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

§ 26

1. W żłobku może działać Rada Rodziców jako reprezentacja rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z usług żłobka.
2. Organizacja i zakres działania Rady Rodziców określa Rada i informuje o tych ustaleniach kierownika żłobka.

§ 27

1. Na cele statutowe żłobka mogą być wnoszone darowizny w formie rzeczowej lub gotówkowej.
2. Darowizny gotówkowe wpłaca się na konto Żłobka, a rzeczowe np. zabawki, sprzęt i inne, bezpośrednio w siedzibie żłobka.
3. Darczyńca może wskazać ogólny cel darowizny – na cele statutowe żłobka lub skonkretyzowany – na zakup wskazanej usługi lub towaru, np. dla konkretnej grupy wiekowej itp.
4. Przyjęcie darów rzeczowych przez żłobek potwierdza kierownik żłobka i niezwłocznie wprowadza do odpowiedniej ewidencji.
5. Za zagospodarowanie darów rzeczowych i wpłat gotówkowych zgodnie z wolą darczyńcy odpowiada kierownik żłobka.
6. Na każde żądanie darczyńcy kierownik żłobka obowiązany jest udzielić wyczerpujących informacji, a także okazać stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie (realizowanie)celu zgodnego z życzeniem darczyńcy.
7. Przyjecie jakichkolwiek darów na cele statutowe żłobka w sposób nieudokumentowany jest niedopuszczalne.
 
Dowiedz się więcej
Skomentuj
Zapytaj

 
Ustroń - noclegi
Ustroń - noclegi
Atrakcje Ustronia
Gastronomia, restauracje, bary, obiekty gastronomiczne w Ustroniu
Zdjęcia Ustronia, fotogalerie, fotorelacje
Zabytki Ustronia
Firmy w Ustroniu
Rowery w Ustroniu
Narty w Ustroniu
 
Miasta Partnerskie
 
Nasi Sąsiedzi
 
Współpracujemy
 

 
  Miasto USTROŃ Zaprasza   Miasto
Wypoczynek
Biznes
Portal
  www.ustron.pl
Mapa portalu
Multimedia
Mapa miasta
Kontakt
Aktualności
 
Polityka cookies   
 
Projekt, grafika, wykonanie - Marek Landowski   SEO,CMS, wykonanie - Michał Glajc